GDPR Rikstens Hjärta
Information om behandling av personuppgifter inom föreningen ViGör

Rikstens Hjärta Fritidsklubb

Den 25 maj 2018 träder det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) i kraft.

Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas.

Som målsman har du alltid rätt att få information om varför vi på ViGör behöver behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vad de ska användas till.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som hanteras inom föreningen. Därför beskriver vi i denna informationstext hur och varför ViGör behandlar personuppgifter inom ramen för ditt deltagande i vår verksamhet.

Varifrån samlar vi in personuppgift

Från din vårdnadshavare

Vi registrerar och behandlar de uppgifter som du själv lämnar till oss t ex i samband med att du anmäler ditt barn till vår öppna fritidsverksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Foto på hemsidan/sociala medier

Ett foto av dig på föreningens hemsida eller sociala medier lagras alltid av ditt samtycke. Du har därför rätt att både avstå från att ha ett foto av dig på hemsidan samt att dra tillbaka ditt samtycke. Vårdnadshavare fyller i en blankett om samtycke vid registrering av deltagande i den öppna fritidsverksamheten.

Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s k registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med omedelbar verkan.

Motsätta dig en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning som du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t ex om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den period som behandlingen begränsats. Vi kan heller inte begränsa behandling av uppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt lag.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta verksamhetschef Samira för fritidsverksamheten: samira.lahdou@vigorgruppen.se

Varma hälsningar,

Rikstens Hjärta