Information om behandling av personuppgifter inom föreningen ViGör
Vi skyddar dina personuppgifter
Varifrån samlar vi in personuppgift?
Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Den 25 maj 2018 trädde det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) i kraft. Du behöver inte göra något med anledning av att du fått det här brevet, det är endast för information.

Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas.

Som målsman har du alltid rätt att få information om varför vi på ViGör behöver behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vad de ska användas till.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som hanteras inom föreningen. Därför beskriver vi i denna informationstext hur och varför ViGör behandlar personuppgifter inom ramen för ditt deltagande i vår verksamhet. Från din vårdnadshavare eller dig själv.

Rikstens Hjärta registrerar och behandlar de uppgifter som du själv lämnar till oss t ex i samband med att du anmäler ditt barn till vår öppna fritidsverksamhet.

ViGör Scenglädje registrerar och behandlar de uppgifter som du själv lämnar till oss t ex i samband med att du anmäler dig eller ditt barn till vår kursverksamhet. Övriga uppgifter är sådana som uppkommer under kursens gång. 

Eftersom vi har en överenskommelse med Botkyrka kommun om Kulturstöd samlar vi även in uppgifterna för användning av kultur- och fritidsförvaltningens kommunikation av verksamheten, via bland annat trycksaker och webb enligt egen planering.Elevkö/intresseanmälan (OBS gäller bara ViGör Scenglädje). För att få en plats i en kurs som för tillfället är full kan du eller ditt barn ställas i föreningens elevkö. Uppgifterna registreras med allmänt intresse som grund och sparas fram tills att Ni blivit erbjuden en kursplats. Medlemsregistret (OBS gäller bara om du vill bli medlem i vår förening).


Enligt lagen om ekonomiska och ideella föreningar ska en medlemsförteckning upprättas med namn och adress på medlemmen. Denna förteckning förvaras hos oss i ett godkänt system. Om du slutar som elev inom föreningen tas dessa uppgifter bort. Eftersom ViGör är i kontakt med Kulturens Bildningsförbund måste vi även lagra personnummer. Cirkellistor (OBS gäller bara ViGör Scenglädje). Du finns på en cirkellista för din kurs som utanför ViGör rapporteras till och förvaltas av Kulturens Bildningsförbund. Listorna används av ledarna för att bl.a kontrollera närvaro eller för att bocka av grupper i olika sammanhang och de lämnas aldrig ut till någon utanför verksamheten. Du står bara med där så länge du går kvar på kursen. Cirkellistorna är underlaget för ViGörs bidrag från Kulturens Bildningsförbund. 

Foto på hemsidan/sociala medier. Ett foto av dig på föreningens hemsida eller sociala medier lagras alltid av ditt samtycke. Du har därför rätt att både avstå från att ha ett foto av dig på hemsidan samt att dra tillbaka ditt samtycke. Vårdnadshavare eller myndig elev fyller i en blankett om samtycke vid registrering av deltagande i den öppna fritidsverksamheten eller vid registrering av Ert medlemskap. 

Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s k registerutdrag. 

Begära rättelse. Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rätta. 

Återkalla samtycke. I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med omedelbar verkan. 

Motsätta dig en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning som du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset. 

Radering. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t ex om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den period som behandlingen begränsats. Vi kan heller inte begränsa behandling av uppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt lag.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår styrelse!

Varma hälsningar Styrelsen
ViGör
www.vigorgruppen.se